IMG_2497

Before - plenty of bramble, bracken and scrub

Before – plenty of bramble, bracken and scrub